Om Norsk Emballasje

NF_prod1

Alt i skum, foam, engangsemballasje, spesialemballasje.

Små og store serier, prototyper og ideer.

Norsk Emballasje AS
Bygget 3
7290 STØREN

Tlf: 9262 2876
epost: post@norskemballasje.no

Ta kontakt for nærmere info.